ระบบจัดการชั้นเรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
Classroom Management System
 
 
© 2010 http://www.vru.ac.th All Right Reserved. @MIS Project
 
 
 
สอบถามปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานระบบจัดการชั้นเรียน
       
    ปัญหาเกี่ยวกับการส่งผลการเรียน  
       
  1. ในกรณีที่อาจารย์ไม่พบตารางเรียนสำหรับส่งผลการเรียนสามารถติดต่อได้ที่งานหลักสูตรหรือโทร 0-2909-1432 โทรสาร 0-2529-3598
 เบอร์ภายใน 322 หรือ 323
  2. ในกรณีที่อาจารย์ต้องการยกเลิกการยืนยันผลการเรียน(ทางคณะยังไม่ได้ยืนยันผลการเรียน)สามารถติดต่อได้ที่อาจารย์ที่
ยืนยันผลการเรียนของคณะเพื่อยกเลิกยืนยันให้กับอาจารย์ผู้สอน
  3. ในกรณีที่อาจารย์ต้องการยกเลิกการยืนยันผลการเรียน(ทางคณะยืนยันผลการเรียนแล้ว)สามารถติดต่อได้ที่งานประมวลผล
หรือติดต่อเบอร์ภายในได้ที่เบอร์ 322 หรือ 323
     
    ปัญหาเกี่ยวกับระบบอาจารย์ที่ปรึกษา  
     
            ในกรณีที่ทางอาจารย์ไม่พบหมู่เรียนในที่ปรึกษาหรือรายชื่อนักศึกษาในที่ปรึกษาตกหล่นสามารถติดต่อได้ที่งานทะเบียนนักศึกษา
หรือติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในได้ที่เบอร์ 322 หรือ 323
     
    ปัญหาเกี่ยวกับการเข้าสู่ระบบไม่ได้  
     
              ในกรณีที่ทางอาจารย์ไม่สามารถเข้าสู่ระบบการจัดการชั้นเรียนได้ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร 0-2909-1432
 เบอร์ภายใน 322 หรือ 323