ระบบจัดการชั้นเรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
Classroom Management System
 
 
© 2010 http://www.vru.ac.th All Right Reserved. @MIS Project
 
 
   
  ข่าวประกาศจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
1 ประกาศวันสุดท้ายของการยื้นคำร้องขอแบ่งชำระค่าธรรมเนียนการศึกษาและค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย ทะเบียนนักศึกษา อ่าน
2 การตรวจสอบและอนุมัติการลงทะเบียนของนักศึกษาในระบบCMS งานทะเบียนเรียน อ่าน