ระบบจัดการชั้นเรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
Classroom Management System
 
 
© 2010 http://www.vru.ac.th All Right Reserved. @MIS Project
 
 
 
   
  ข่าวประกาศจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
1 เปิดระบบการส่ง มคอ.3 และ มคอ.4 ภาคการศึกษา 1/2560 ภาคปกติ งานหลักสูตร อ่าน
2 การตรวจสอบและอนุมัติการลงทะเบียนของนักศึกษาในระบบCMS งานทะเบียนเรียน อ่าน