ระบบจัดการชั้นเรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
Class Room Management System
 
 
© 2010 http://www.vru.ac.th All Right Reserved. @MIS Project
 
 
 
   
  ข่าวประกาศจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
1 ระบบเปิดให้อาจารย์ตรวจสอบตารางเรียนสอน/ตารางสอบ นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษา 2/2559 ได้แล้วครับ ผู้ดูแลระบบ อ่าน
2 เปิดระบบการส่ง มคอ.3 และ มคอ.4 ภาคการศึกษา 2/2559 ภาคปกติ งานหลักสูตร อ่าน
3 การเบิกค่าตอบแทนการสอนเกินกำหนดภาระงานภาคการศึกษาที่ 2/2558 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
4 การตรวจสอบและอนุมัติการลงทะเบียนของนักศึกษาในระบบCMS งานทะเบียนเรียน อ่าน